S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 3,00 EUR
imgempty
naša cena 9,85 EUR
imgempty
naša cena 22,20 EUR
imgempty

KONTAKTY

Mirasport s.r.o.
Pionierska 324
916 21 Čachtice
tel: 0948255753
napíšte nám

Porovnajte cenu na:

superdeal.sk www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

Porovnávanie cien na Tovar.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Porovnanie cien na Pricemania.sk

www.Goog.sk - Vyhľadávač, katalóg a zoznam

Pozri.sk - vyhľadávač


Surf.sk

Google PR

Free Page Rank Tool


» Kúpna zmluva a odstúpenie
Kúpna zmluva a odstúpenie

1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

1.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť MIRASPORT dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti MIRASPORT.

1.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti MIRASPORT. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.mirasport.sk a jeho odoslaním cez E – Shop.

1.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, dodacou lehotou, spôsobom platby a reklamačným poriadkom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete aj TU.
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti MIRASPORT, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto všeobecných obchodných podmienkach,
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 5. súhlas s povinnosťou platby za objednaný tovar

1.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany MIRASPORT,
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

1.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti MIRASPORT adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť MIRASPORT potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti MIRASPORT neznamenajú prijatie návrhu.

1.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť MIRAPORT je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

1.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti MIRASPORT dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

1.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti MIRASPORT. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť MIRASPORT povinná prijať.

2. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

2.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu, poločnosť MIRASPORT vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

2.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

2.3. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku"/ je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa ,alebo určeného osobitne pre jedného objednávateľa /potlače na dresy, tričká, teplákové súpravy, medaile, poháre /, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a ďalšie zmluvy vymenované v ods 6 § 7 tohto zákona.

2.4. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne písomne na adresu.

2.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 2.2. a 2.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti MIRASPORT. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a  povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali.

2.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť MIRASPORT povinná:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: MIRASPORT s. r. o., Pionierska 324, 916 21  Čachtice. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme . Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci pokiaľ nie je dohodnuté inak. Do balíka je nutné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a Formulár odstúpenia od zmluvy ak ste tento neposlali inak.
 2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

2.7. Spoločnosť MITASPORT si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru.Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, v originálnom balení, nesmie byť znížená jeho funkčnosť a následné použitie. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť MIRASPORT vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti MIRASPORT  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť MIRASPORT kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

2.8. Spoločnosť MIRASPORT je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet spoločnosti MIRASPORT kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti MIRASPORT,
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti MIRASPORT, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť MIRASPORT schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti MIRASPORT inak ho zaobstarať,
 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť MIRASPORT tovar nakupuje.

2.9. Odstúpenie spoločnosti MIRASPORT od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti spoločnosť MIRASPORT kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

2.10. Odstúpenie spoločnosti MIRASPORT od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti MIRASPORT na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

2.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť MIRASPORT oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky

 

FORMULAR_NA_ODSTUPENIE_OD_ZMLUVY_2.pdf

Poucenie_o_uplatneni_prava_spotrebitela_na_odstupenie_od_zmluvy1.pdf

ODVhOTJiYz